Proff
Proff
Annonce
Annonce

Trip Ind ApS

CVR-nr42707589
AdresseVodskovvej 50 A st, 9310 Vodskov

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-12
Startdato

26.09.2021

Sluttdato

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug0
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste677
Personaleomkostninger-527
Afskrivninger-18
Kapacitetsomkostninger0
Primært resultat124
Finansielle indtægter0
Finansielle udgifter-7
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0
Finansielle poster netto-7
Ordinært resultat118
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat118
Skat af årets resultat-28
Årets resultat89

BALANCEREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Goodwill107
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt107
Grunde og bygninger0
Andre anlæg og driftsmidler0
Øvrige materielle anlægsaktiver0
Materielle anlægsaktiver i alt0
Kapitalandele0
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver21
Finansielle anlægsaktiver i alt21
Anlægsaktiver i alt128
Varebeholdninger120
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser91
Tilgodehavender hos nærtstående parter0
Andre tilgodehavender129
Værdipapirer0
Likvide midler140
Omsætningsaktiver i alt480
Status balance608
Selskabskapital40
Overført resultat89
Udbytte0
Øvrige reserver0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel129
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt129
Udskudt skat0
Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter0
Anden langfristet gæld0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt0
Kortfristet gæld til nærtstående parter0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0
Kortfristet gæld til banker0
Selskabsskat32
Varekreditorer99
Anden gæld347
Kortfristet gæld i alt478
Passiver i alt608

ANDET

2022-12
Antal ansatte1

Hent gratis årsrapporter

Trip Ind ApS

CVR-nr 42707589

Årsrapport 26.09.2021 (PDF)

Periode: 26.09.2021 - 31.12.2022

Kreditrapport

Trip Ind ApS

CVR-nr: 42707589

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Trip Ind ApS

CVR-nr: 42707589

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger