Proff
Proff
Annonce
Annonce

Trip Ind ApS

CVR-nr42707589
AdresseVodskovvej 50 A st, 9310 Vodskov

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-12
Startdato

26.09.2021

Sluttdato

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug

0

Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste

677

Personaleomkostninger

-527

Afskrivninger

-18

Kapacitetsomkostninger

0

Primært resultat

124

Finansielle indtægter

0

Finansielle udgifter

-7

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

Finansielle poster netto

-7

Ordinært resultat

118

Ekstraordinære poster

0

Resultat før skat

118

Skat af årets resultat

-28

Årets resultat

89

BALANCEREGNSKAB

2022-12
Valutakode

DKK

Goodwill

107

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

107

Grunde og bygninger

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

Kapitalandele

0

Langfristede tilgodehavender

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

21

Finansielle anlægsaktiver i alt

21

Anlægsaktiver i alt

128

Varebeholdninger

120

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

91

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

Andre tilgodehavender

129

Værdipapirer

0

Likvide midler

140

Omsætningsaktiver i alt

480

Status balance

608

Selskabskapital

40

Overført resultat

89

Udbytte

0

Øvrige reserver

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

129

Minoritetsinteressernes andel

0

Egenkapital i alt

129

Udskudt skat

0

Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

Langfristet gæld til banker

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

Anden langfristet gæld

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

Langfristet gæld i alt

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

Kortfristet gæld til banker

0

Selskabsskat

32

Varekreditorer

99

Anden gæld

347

Kortfristet gæld i alt

478

Passiver i alt

608

ANDET

2022-12
Antal ansatte

1

Hent gratis årsrapporter

Trip Ind ApS

CVR-nr 42707589

Årsrapport 26.09.2021 (PDF)

Periode: 26.09.2021 - 31.12.2022

Kreditrapport

Trip Ind ApS

CVR-nr: 42707589

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Trip Ind ApS

CVR-nr: 42707589

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger