Proff
Proff
Annonce
Annonce

Skibsted Aalborg ApS

CVR-nr42596264
AdressePorthusgade 1 3 7, 9000 Aalborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste-7-5
Personaleomkostninger00
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat-7-5
Finansielle indtægter00
Finansielle udgifter-20
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto251194
Finansielle poster netto248194
Ordinært resultat241189
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat241189
Skat af årets resultat00
Årets resultat241189

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt00
Kapitalandele2.5643.034
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt2.5643.034
Anlægsaktiver i alt2.5643.034
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00
Tilgodehavender hos nærtstående parter1540
Andre tilgodehavender00
Værdipapirer00
Likvide midler4990
Omsætningsaktiver i alt6530
Status balance3.2173.034
Selskabskapital4040
Overført resultat3.1132.737
Udbytte5957
Øvrige reserver0194
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.2123.029
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt3.2123.029
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt00
Kortfristet gæld til nærtstående parter00
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat00
Varekreditorer55
Anden gæld00
Kortfristet gæld i alt55
Passiver i alt3.2173.034

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte00

Hent gratis årsrapporter

Skibsted Aalborg ApS

CVR-nr 42596264

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

Skibsted Aalborg ApS

CVR-nr: 42596264

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Skibsted Aalborg ApS

CVR-nr: 42596264

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger