Proff
Proff
Annonce
Annonce

PP Nordica Group A/S

CVR-nr40850562
AdresseHoddeskovvej 9, 6823 Ansager

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

09.10.2019

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-09
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste-2-15-26
Personaleomkostninger000
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat-2-15-26
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter-32-32-31
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto50000
Finansielle poster netto468-32-31
Ordinært resultat466-47-57
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat466-47-57
Skat af årets resultat8120
Årets resultat473-34-57

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-09
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele2.9501.6001.600
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.9501.6001.600
Anlægsaktiver i alt2.9501.6001.600
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000
Tilgodehavender hos nærtstående parter6873620
Andre tilgodehavender0034
Værdipapirer000
Likvide midler000
Omsætningsaktiver i alt68736234
Status balance3.6371.9621.634
Selskabskapital4005050
Overført resultat32-92-57
Udbytte000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel432-42-7
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt432-42-7
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter2.9951.6131.581
Anden langfristet gæld02000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt2.9951.8131.581
Kortfristet gæld til nærtstående parter03150
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat000
Varekreditorer000
Anden gæld210010
Kortfristet gæld i alt21019160
Passiver i alt3.6371.9621.634

ANDET

2022-092021-092020-09
Antal ansatte---

Hent gratis årsrapporter

PP Nordica Group A/S

CVR-nr 40850562

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 09.10.2019 (PDF)

Periode: 09.10.2019 - 30.09.2020

Kreditrapport

PP Nordica Group A/S

CVR-nr: 40850562

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

PP Nordica Group A/S

CVR-nr: 40850562

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger