Proff
Proff
Annonce
Annonce

Partner Revision Holding af 1/10 2021 statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr42721840
AdresseIndustrivej Nord 15, 7400 Herning

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-09
Startdato

01.10.2021

Sluttdato

30.09.2022

RESULTATREGNSKAB

2022-09
Valutakode

DKK

Nettoomsætning

0

Vareforbrug

19

Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste

-19

Personaleomkostninger

0

Afskrivninger

0

Kapacitetsomkostninger

0

Primært resultat

-19

Finansielle indtægter

0

Finansielle udgifter

-3.107

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

8.959

Finansielle poster netto

5.852

Ordinært resultat

5.833

Ekstraordinære poster

0

Resultat før skat

5.833

Skat af årets resultat

651

Årets resultat

6.484

BALANCEREGNSKAB

2022-09
Valutakode

DKK

Goodwill

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

Grunde og bygninger

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

Kapitalandele

84.679

Langfristede tilgodehavender

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

84.679

Anlægsaktiver i alt

84.679

Varebeholdninger

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

4.364

Andre tilgodehavender

0

Værdipapirer

0

Likvide midler

9

Omsætningsaktiver i alt

4.373

Status balance

89.052

Selskabskapital

9.250

Overført resultat

6.484

Udbytte

0

Øvrige reserver

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

15.734

Minoritetsinteressernes andel

0

Egenkapital i alt

15.734

Udskudt skat

0

Hensættelse

0

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

Langfristet gæld til banker

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

Anden langfristet gæld

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

Langfristet gæld i alt

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

Kortfristet gæld til banker

0

Selskabsskat

2.320

Varekreditorer

15

Anden gæld

70.984

Kortfristet gæld i alt

73.318

Passiver i alt

89.052

ANDET

2022-09
Antal ansatte-

Hent gratis årsrapporter

Partner Revision Holding af 1/10 2021 statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr 42721840

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Kreditrapport

Partner Revision Holding af 1/10 2021 statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr: 42721840

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Partner Revision Holding af 1/10 2021 statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr: 42721840

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger