Proff
Proff
Annonce

Openlands ApS

CVR-nr41722398
AdresseRosavej 6, 2930 Klampenborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

30.09.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste-595616-10
Personaleomkostninger-1.460-6690
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat-2.055-54-10
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter-5-10
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-5-10
Ordinært resultat-2.060-54-10
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat-2.060-54-10
Skat af årets resultat000
Årets resultat-2.060-54-10

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt000
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000
Tilgodehavender hos nærtstående parter000
Andre tilgodehavender620
Værdipapirer000
Likvide midler732536
Omsætningsaktiver i alt782736
Status balance782736
Selskabskapital484040
Overført resultat-32-64-10
Udbytte000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel16-2430
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt16-2430
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter10100
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat000
Varekreditorer000
Anden gæld52416
Kortfristet gæld i alt62516
Passiver i alt782736

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte63-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Openlands ApS

CVR-nr 41722398

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 30.09.2020 (PDF)

Periode: 30.09.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

Openlands ApS

CVR-nr: 41722398

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Openlands ApS

CVR-nr: 41722398

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger