Proff
Proff
Annonce
Annonce

Laura Be Good Denmark ApS

CVR-nr41184051
AdresseJegindøvej 21, 8800 Viborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

21.02.2020

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-06
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste-6-6-16
Personaleomkostninger000
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat-6-6-16
Finansielle indtægter100
Finansielle udgifter00-84
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto001.125
Finansielle poster netto101.041
Ordinært resultat-5-61.025
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat-5-61.025
Skat af årets resultat1120
Årets resultat-4-51.045

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-06
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele1.1001.1001.100
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.1001.1001.100
Anlægsaktiver i alt1.1001.1001.100
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000
Tilgodehavender hos nærtstående parter14140
Andre tilgodehavender3120
Værdipapirer000
Likvide midler000
Omsætningsaktiver i alt171520
Status balance1.1171.1151.120
Selskabskapital505050
Overført resultat1.0561.0601.065
Udbytte000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.1061.1101.115
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt1.1061.1101.115
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter600
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat000
Varekreditorer555
Anden gæld000
Kortfristet gæld i alt1155
Passiver i alt1.1171.1151.120

ANDET

2023-062022-062021-06
Antal ansatte000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Laura Be Good Denmark ApS

CVR-nr 41184051

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 21.02.2020 (PDF)

Periode: 21.02.2020 - 30.06.2021

Kreditrapport

Laura Be Good Denmark ApS

CVR-nr: 41184051

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Laura Be Good Denmark ApS

CVR-nr: 41184051

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger