Proff
Proff
Annonce
Annonce

Kirsten Ægidius ApS

CVR-nr41706937
AdresseMartensens Alle 4 A 3 th, 1828 Frederiksberg C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

24.09.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste-0-8
Personaleomkostninger000
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat00-8
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter-300
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-300
Ordinært resultat-30-8
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat-30-8
Skat af årets resultat000
Årets resultat-30-8

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt000
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000
Tilgodehavender hos nærtstående parter000
Andre tilgodehavender000
Værdipapirer303303303
Likvide midler100
Omsætningsaktiver i alt303303303
Status balance303303303
Selskabskapital404040
Overført resultat00-8
Udbytte-300
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel404032
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt404032
Udskudt skat000
Hensættelse-0-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker100
Selskabsskat000
Varekreditorer000
Anden gæld263263270
Kortfristet gæld i alt263263270
Passiver i alt303303303

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte---
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Kirsten Ægidius ApS

CVR-nr 41706937

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 24.09.2020 (PDF)

Periode: 24.09.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

Kirsten Ægidius ApS

CVR-nr: 41706937

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Kirsten Ægidius ApS

CVR-nr: 41706937

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger