Proff
Proff
Annonce

KBoelsmand Holding ApS

CVR-nr41684380
AdresseGlentevænget 5, 4060 Kirke Såby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.10.2020

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning--0
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste-3-0
Personaleomkostninger000
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat-300
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter0-2-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto100700
Finansielle poster netto10067-2
Ordinært resultat9767-2
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat9767-2
Skat af årets resultat000
Årets resultat9767-2

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele128280
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt128280
Anlægsaktiver i alt128280
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000
Tilgodehavender hos nærtstående parter000
Andre tilgodehavender000
Værdipapirer0028
Likvide midler1447710
Omsætningsaktiver i alt1447738
Status balance27210538
Selskabskapital404040
Overført resultat11267-2
Udbytte5000
Øvrige reserver0-30
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel20210538
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt20210538
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker010
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt010
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat000
Varekreditorer000
Anden gæld7000
Kortfristet gæld i alt7000
Passiver i alt27210538

ANDET

2023-122022-122021-12
Antal ansatte0--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KBoelsmand Holding ApS

CVR-nr 41684380

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 31.12.2021

Kreditrapport

KBoelsmand Holding ApS

CVR-nr: 41684380

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

KBoelsmand Holding ApS

CVR-nr: 41684380

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger