Proff
Proff
Annonce
Annonce

Jysk Betonrenovering og boring ApS

CVR-nr42865095
AdresseVadumvej 48, 9430 Vadum

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-12
Startdato

25.11.2021

Sluttdato

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug0
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste782
Personaleomkostninger-381
Afskrivninger-31
Kapacitetsomkostninger0
Primært resultat370
Finansielle indtægter0
Finansielle udgifter-4
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0
Finansielle poster netto-4
Ordinært resultat366
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat366
Skat af årets resultat-82
Årets resultat284

BALANCEREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Goodwill0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt0
Grunde og bygninger0
Andre anlæg og driftsmidler26
Øvrige materielle anlægsaktiver0
Materielle anlægsaktiver i alt26
Kapitalandele0
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0
Finansielle anlægsaktiver i alt0
Anlægsaktiver i alt26
Varebeholdninger0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser230
Tilgodehavender hos nærtstående parter0
Andre tilgodehavender0
Værdipapirer0
Likvide midler279
Omsætningsaktiver i alt510
Status balance536
Selskabskapital40
Overført resultat136
Udbytte147
Øvrige reserver0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel324
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt324
Udskudt skat0
Hensættelse6
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter0
Anden langfristet gæld0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt0
Kortfristet gæld til nærtstående parter7
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0
Kortfristet gæld til banker0
Selskabsskat77
Varekreditorer28
Anden gæld95
Kortfristet gæld i alt207
Passiver i alt536

ANDET

2022-12
Antal ansatte1
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Jysk Betonrenovering og boring ApS

CVR-nr 42865095

Årsrapport 25.11.2021 (PDF)

Periode: 25.11.2021 - 31.12.2022

Kreditrapport

Jysk Betonrenovering og boring ApS

CVR-nr: 42865095

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Jysk Betonrenovering og boring ApS

CVR-nr: 42865095

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger