Proff
Proff
Annonce
Annonce

Hvidbjerg Invest ApS

CVR-nr43294385
AdresseNy Banegårdsgade 48, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-12
Startdato

30.05.2022

Sluttdato

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug0
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste-8
Personaleomkostninger0
Afskrivninger0
Kapacitetsomkostninger0
Primært resultat-8
Finansielle indtægter0
Finansielle udgifter0
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto94
Finansielle poster netto94
Ordinært resultat86
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat86
Skat af årets resultat0
Årets resultat86

BALANCEREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Goodwill0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt0
Grunde og bygninger0
Andre anlæg og driftsmidler0
Øvrige materielle anlægsaktiver0
Materielle anlægsaktiver i alt0
Kapitalandele115
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0
Finansielle anlægsaktiver i alt115
Anlægsaktiver i alt115
Varebeholdninger0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0
Tilgodehavender hos nærtstående parter0
Andre tilgodehavender37
Værdipapirer0
Likvide midler0
Omsætningsaktiver i alt37
Status balance152
Selskabskapital40
Overført resultat-8
Udbytte0
Øvrige reserver94
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel126
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt126
Udskudt skat0
Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter0
Anden langfristet gæld0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt0
Kortfristet gæld til nærtstående parter0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0
Kortfristet gæld til banker0
Selskabsskat0
Varekreditorer5
Anden gæld21
Kortfristet gæld i alt26
Passiver i alt152

ANDET

2022-12
Antal ansatte0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Hvidbjerg Invest ApS

CVR-nr 43294385

Årsrapport 30.05.2022 (PDF)

Periode: 30.05.2022 - 31.12.2022

Kreditrapport

Hvidbjerg Invest ApS

CVR-nr: 43294385

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Hvidbjerg Invest ApS

CVR-nr: 43294385

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger