Proff
Proff
Annonce
Annonce

FLAK-BYG HOLDING ApS

CVR-nr32306217
AdressePinstrup Høj 4, 9240 Nibe

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

110

146

88

78

81

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

-13

-18

-17

-15

-15

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

97

128

71

62

65

Finansielle indtægter

0

0

1

0

1

Finansielle udgifter

-29

-32

-36

-14

-13

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

-443

259

203

0

0

Finansielle poster netto

-472

227

169

-14

-11

Ordinært resultat

-374

355

240

417

87

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-374

355

240

417

87

Skat af årets resultat

-16

-23

-10

-12

-11

Årets resultat

-390

332

231

405

76

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

1.720

1.194

1.199

643

645

Andre anlæg og driftsmidler

18

35

25

38

51

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

1.738

1.230

1.224

681

696

Kapitalandele

0

362

252

409

90

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

362

252

409

90

Anlægsaktiver i alt

1.738

1.591

1.477

1.090

786

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

13

0

0

0

13

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

569

274

501

407

Andre tilgodehavender

44

4

0

0

5

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

1

7

240

10

16

Omsætningsaktiver i alt

57

579

514

512

439

Status balance

1.795

2.171

1.991

1.602

1.226

Selskabskapital

50

50

50

50

50

Overført resultat

246

742

536

418

124

Udbytte

118

114

113

0

108

Øvrige reserver

0

12

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

414

918

699

579

282

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

414

918

699

579

282

Udskudt skat

0

0

0

1

0

Hensættelse

4

0

1

1

0

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

1.087

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

352

363

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

1.087

1.161

1.160

352

363

Kortfristet gæld til nærtstående parter

185

1

15

515

504

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

13

67

47

95

11

Varekreditorer

28

13

14

14

6

Anden gæld

103

9

56

47

60

Kortfristet gæld i alt

290

90

131

670

581

Passiver i alt

1.795

2.171

1.991

1.602

1.226

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

FLAK-BYG HOLDING ApS

CVR-nr 32306217

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger