Proff
Proff
Annonce

Fabriksvej 8 ApS

CVR-nr42526045
AdresseKorsørgade 31 1 th, 2100 København Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-12
Startdato

01.01.2023

01.07.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning3027
Vareforbrug1822
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste91
Personaleomkostninger00
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger-3-4
Primært resultat91
Finansielle indtægter00
Finansielle udgifter00
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto00
Ordinært resultat90
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat90
Skat af årets resultat-20
Årets resultat70

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger612612
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt612612
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt00
Anlægsaktiver i alt612612
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender00
Værdipapirer00
Likvide midler618
Omsætningsaktiver i alt618
Status balance618629
Selskabskapital600600
Overført resultat70
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel608600
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt608600
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt00
Kortfristet gæld til nærtstående parter00
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat00
Varekreditorer829
Anden gæld20
Kortfristet gæld i alt1029
Passiver i alt618629

ANDET

2023-122022-12
Antal ansatte--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Fabriksvej 8 ApS

CVR-nr 42526045

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 31.12.2022

Kreditrapport

Fabriksvej 8 ApS

CVR-nr: 42526045

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Fabriksvej 8 ApS

CVR-nr: 42526045

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger