Proff
Proff
Annonce
Annonce

Ejendomsselskabet af 07.07.2021 ApS

CVR-nr42530034
AdresseHobrovej 870, 9230 Svenstrup J

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-12
Startdato

07.07.2021

Sluttdato

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug0
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste270
Personaleomkostninger0
Afskrivninger-30
Kapacitetsomkostninger0
Primært resultat240
Finansielle indtægter0
Finansielle udgifter-92
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0
Finansielle poster netto-92
Ordinært resultat148
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat148
Skat af årets resultat-36
Årets resultat112

BALANCEREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Goodwill0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt0
Grunde og bygninger4.794
Andre anlæg og driftsmidler0
Øvrige materielle anlægsaktiver0
Materielle anlægsaktiver i alt4.794
Kapitalandele0
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0
Finansielle anlægsaktiver i alt0
Anlægsaktiver i alt4.794
Varebeholdninger0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser12
Tilgodehavender hos nærtstående parter0
Andre tilgodehavender0
Værdipapirer0
Likvide midler92
Omsætningsaktiver i alt105
Status balance4.898
Selskabskapital40
Overført resultat112
Udbytte0
Øvrige reserver0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel152
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt152
Udskudt skat0
Hensættelse0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter2.826
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter0
Anden langfristet gæld0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt2.826
Kortfristet gæld til nærtstående parter0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter143
Kortfristet gæld til banker0
Selskabsskat0
Varekreditorer11
Anden gæld1.767
Kortfristet gæld i alt1.921
Passiver i alt4.898

ANDET

2022-12
Antal ansatte0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ejendomsselskabet af 07.07.2021 ApS

CVR-nr 42530034

Årsrapport 07.07.2021 (PDF)

Periode: 07.07.2021 - 31.12.2022

Kreditrapport

Ejendomsselskabet af 07.07.2021 ApS

CVR-nr: 42530034

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Ejendomsselskabet af 07.07.2021 ApS

CVR-nr: 42530034

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger