Proff
Proff
Annonce
Annonce

CP-Landbrug og Udlejning ApS

CVR-nr41151889
AdresseMarselis Boulevard 55 st tv, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

03.02.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning--56
Vareforbrug00129
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste914-73
Personaleomkostninger000
Afskrivninger-24-260
Kapacitetsomkostninger0-10
Primært resultat67-24-73
Finansielle indtægter0010
Finansielle udgifter-96-54-58
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-96-54-48
Ordinært resultat-28-78-121
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat-28-78-121
Skat af årets resultat0-2727
Årets resultat-28-105-95

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger2.5232.5261.660
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt2.5232.5261.660
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt2.5232.5261.660
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000
Tilgodehavender hos nærtstående parter000
Andre tilgodehavender0046
Værdipapirer000
Likvide midler220221
Omsætningsaktiver i alt2202247
Status balance2.7442.5471.706
Selskabskapital804040
Overført resultat-68-199-95
Udbytte000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel12-159-55
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt12-159-55
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.6231.6871.234
Langfristet gæld til banker1211370
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld07490
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt1.7442.5731.234
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker00171
Selskabsskat000
Varekreditorer16260
Anden gæld972108356
Kortfristet gæld i alt988134527
Passiver i alt2.7442.5471.706

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte---

Hent gratis årsrapporter

CP-Landbrug og Udlejning ApS

CVR-nr 41151889

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 03.02.2020 (PDF)

Periode: 03.02.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

CP-Landbrug og Udlejning ApS

CVR-nr: 41151889

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

CP-Landbrug og Udlejning ApS

CVR-nr: 41151889

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger