Proff
Proff
Annonce

Bach & Koldsø Rental ApS

CVR-nr44152754
AdresseDellerupvej 3, 7500 Holstebro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-06
Startdato

01.01.2023

Sluttdato

30.06.2023

RESULTATREGNSKAB

2023-06
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug0
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste-5
Personaleomkostninger0
Afskrivninger0
Kapacitetsomkostninger0
Primært resultat-5
Finansielle indtægter0
Finansielle udgifter0
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-146
Finansielle poster netto-146
Ordinært resultat-151
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat-151
Skat af årets resultat1
Årets resultat-150

BALANCEREGNSKAB

2023-06
ValutakodeDKK
Goodwill0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt0
Grunde og bygninger0
Andre anlæg og driftsmidler0
Øvrige materielle anlægsaktiver0
Materielle anlægsaktiver i alt0
Kapitalandele95
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0
Finansielle anlægsaktiver i alt95
Anlægsaktiver i alt95
Varebeholdninger0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0
Tilgodehavender hos nærtstående parter1
Andre tilgodehavender0
Værdipapirer0
Likvide midler0
Omsætningsaktiver i alt1
Status balance96
Selskabskapital100
Overført resultat-9
Udbytte0
Øvrige reserver0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel91
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt91
Udskudt skat0
Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter0
Anden langfristet gæld0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt0
Kortfristet gæld til nærtstående parter0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0
Kortfristet gæld til banker0
Selskabsskat0
Varekreditorer0
Anden gæld5
Kortfristet gæld i alt5
Passiver i alt96

ANDET

2023-06
Antal ansatte0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Bach & Koldsø Rental ApS

CVR-nr 44152754

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 30.06.2023

Kreditrapport

Bach & Koldsø Rental ApS

CVR-nr: 44152754

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Bach & Koldsø Rental ApS

CVR-nr: 44152754

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger