Proff
Proff
Annonce
Annonce

Altano Denmark A/S

CVR-nr42263095
AdresseRugårdsvej 696, 5462 Morud

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

26.03.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste423-3.897
Personaleomkostninger-1.2210
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat-798-3.897
Finansielle indtægter171
Finansielle udgifter-226-10
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-5.23319.983
Finansielle poster netto-5.44219.973
Ordinært resultat-6.24016.076
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat-6.24016.076
Skat af årets resultat-28326
Årets resultat-6.52316.102

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt00
Kapitalandele221.438116.247
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver180
Finansielle anlægsaktiver i alt221.456116.247
Anlægsaktiver i alt221.456116.247
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00
Tilgodehavender hos nærtstående parter0746
Andre tilgodehavender726
Værdipapirer00
Likvide midler2.767672
Omsætningsaktiver i alt2.7841.443
Status balance224.240117.690
Selskabskapital401401
Overført resultat172.40882.190
Udbytte00
Øvrige reserver19.98319.983
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel192.791102.573
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt192.791102.573
Udskudt skat00
Hensættelse4.4685.100
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld3.7140
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt3.7140
Kortfristet gæld til nærtstående parter6.7373.885
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat2830
Varekreditorer2631.032
Anden gæld15.9835.100
Kortfristet gæld i alt23.26610.017
Passiver i alt224.240117.690

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte20
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Altano Denmark A/S

CVR-nr 42263095

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 26.03.2021 (PDF)

Periode: 26.03.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

Altano Denmark A/S

CVR-nr: 42263095

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Altano Denmark A/S

CVR-nr: 42263095

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger