Proff
Proff
Annonce
Annonce

Aktieselskabet af 15.1.2021

CVR-nr42068322
AdresseGodthåbsvej 41, 8660 Skanderborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-072022-072021-07
Startdato

01.08.2022

01.08.2021

15.01.2021

Sluttdato

31.07.2023

31.07.2022

31.07.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-072022-072021-07
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste3-14-12
Personaleomkostninger000
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat3-14-12
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter-3-3-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-3-3-1
Ordinært resultat0-17-13
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat0-17-13
Skat af årets resultat043
Årets resultat0-14-10

BALANCEREGNSKAB

2023-072022-072021-07
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger26.84126.84123.894
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver538.226352.15723.150
Materielle anlægsaktiver i alt565.067378.99847.044
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt565.067378.99847.044
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000
Tilgodehavender hos nærtstående parter3.0262623
Andre tilgodehavender1.8924.9184.289
Værdipapirer000
Likvide midler00848
Omsætningsaktiver i alt4.9225.1815.140
Status balance569.989384.17952.184
Selskabskapital2.0002.0001.000
Overført resultat-24-24-10
Udbytte000
Øvrige reserver143.000143.0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel144.976144.976990
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt144.976144.976990
Udskudt skat000
Hensættelse3.285259-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0045.862
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker370.303214.0780
Selskabsskat000
Varekreditorer49.63124.8655.332
Anden gæld1.79500
Kortfristet gæld i alt421.729238.94451.194
Passiver i alt569.989384.17952.184

ANDET

2023-072022-072021-07
Antal ansatte---
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Aktieselskabet af 15.1.2021

CVR-nr 42068322

Årsrapport 01.08.2022 (PDF)

Periode: 01.08.2022 - 31.07.2023

Årsrapport 01.08.2021 (PDF)

Periode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Årsrapport 15.01.2021 (PDF)

Periode: 15.01.2021 - 31.07.2021

Kreditrapport

Aktieselskabet af 15.1.2021

CVR-nr: 42068322

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Aktieselskabet af 15.1.2021

CVR-nr: 42068322

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger