Proff
Proff
Annonce

4x Jensen ApS

CVR-nr42188344
AdresseIndustrivej 1, 9480 Løkken

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

05.03.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug160
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste--15
Personaleomkostninger00
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat28.149-15
Finansielle indtægter4264
Finansielle udgifter-44-35
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto28.1650
Finansielle poster netto28.16329
Ordinært resultat28.14714
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat28.14714
Skat af årets resultat4-3
Årets resultat28.15111

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt00
Kapitalandele53.964300
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt53.964300
Anlægsaktiver i alt53.964300
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00
Tilgodehavender hos nærtstående parter5.3424.164
Andre tilgodehavender00
Værdipapirer00
Likvide midler1935
Omsætningsaktiver i alt5.3614.199
Status balance59.3254.499
Selskabskapital5040
Overført resultat29.36711
Udbytte1.0000
Øvrige reserver23.2830
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel53.70051
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt53.70051
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt00
Kortfristet gæld til nærtstående parter4.4790
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker04.435
Selskabsskat1.1323
Varekreditorer1310
Anden gæld00
Kortfristet gæld i alt5.6244.448
Passiver i alt59.3254.499

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte11
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

4x Jensen ApS

CVR-nr 42188344

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 05.03.2021 (PDF)

Periode: 05.03.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

4x Jensen ApS

CVR-nr: 42188344

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

4x Jensen ApS

CVR-nr: 42188344

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger