Proff
Proff
Annonce
Annonce

Yourwatches.Com ApS

CVR-nr40397221CVRP-nr1024562626
AdresseBredgade 19, 1260 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-062021-062020-06
Startdato

01.07.2021

01.07.2020

19.03.2019

Sluttdato

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug

0

0

0

Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste

849

513

-13

Personaleomkostninger

-2.462

-1.593

0

Afskrivninger

-63

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

Primært resultat

-1.677

-1.080

-13

Finansielle indtægter

162

120

0

Finansielle udgifter

-75

-944

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

Finansielle poster netto

87

-824

0

Ordinært resultat

-1.590

-1.904

-13

Ekstraordinære poster

0

0

0

Resultat før skat

-1.590

-1.904

-13

Skat af årets resultat

346

420

0

Årets resultat

-1.244

-1.484

-13

BALANCEREGNSKAB

2022-062021-062020-06
Valutakode

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

1.835

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

1.835

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

78

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

78

0

Anlægsaktiver i alt

1.835

78

0

Varebeholdninger

4.545

2.363

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

8.755

574

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

40

0

0

Andre tilgodehavender

2.667

2.164

0

Værdipapirer

0

0

0

Likvide midler

908

1.051

78

Omsætningsaktiver i alt

16.915

6.153

78

Status balance

18.751

6.230

78

Selskabskapital

50

50

50

Overført resultat

-4.173

-1.497

-13

Udbytte

0

0

0

Øvrige reserver

1.432

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

-2.691

-1.447

37

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

Egenkapital i alt

-2.691

-1.447

37

Udskudt skat

0

0

0

Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

Anden langfristet gæld

5.029

3.395

28

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

Langfristet gæld i alt

5.029

3.395

28

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

Varekreditorer

13.584

1.136

0

Anden gæld

2.829

3.147

13

Kortfristet gæld i alt

16.413

4.283

13

Passiver i alt

18.751

6.230

78

ANDET

2022-062021-062020-06
Antal ansatte

8

5

-

Hent gratis årsrapporter

Yourwatches.Com ApS

CVR-nr 40397221

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 19.03.2019 (PDF)

Periode: 19.03.2019 - 30.06.2020

Kreditrapport

Yourwatches.Com ApS

CVR-nr: 40397221

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Yourwatches.Com ApS

CVR-nr: 40397221

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger