Proff
Proff
Annonce
Annonce

WINDSOFT ApS

CVR-nr27767796
AdresseVesterskovvej 9, 8660 Skanderborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdato

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2017

Sluttdato

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

RESULTATREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakode

DKK

DKK

DKKDKKDKK
Nettoomsætning

0

0

---
Vareforbrug

0

0

0

0

-
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-4

0

0

-2

0

Personaleomkostninger

0

0

0

0

-
Afskrivninger

0

0

0

0

-
Kapacitetsomkostninger

-4

0

0

-2

0

Primært resultat

-4

0

0

-2

0

Finansielle indtægter

0

0

0

0

5

Finansielle udgifter

-4

0

0

0

-1

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

418

497

-18

-61

-
Finansielle poster netto

413

497

-18

-61

4

Ordinært resultat

409

497

-18

-62

4

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

-
Resultat før skat

409

497

-18

-62

4

Skat af årets resultat

-18

-6

-12

-6

-10

Årets resultat

391

491

-30

-69

-6

BALANCEREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK
Goodwill

0

0

0

0

-
Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

-
Grunde og bygninger

0

0

0

0

-
Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

-
Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

-
Kapitalandele

2.519

1.174

442

499

-
Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

256

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Finansielle anlægsaktiver i alt

2.534

1.191

442

499

256

Anlægsaktiver i alt

2.534

1.191

442

499

667

Varebeholdninger

0

0

0

0

-
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

-
Tilgodehavender hos nærtstående parter

705

0

0

0

-
Andre tilgodehavender

0

0

0

0

-
Værdipapirer

4

4

4

4

4

Likvide midler

39

4

16

10

10

Omsætningsaktiver i alt

748

8

20

14

14

Status balance

3.282

1.199

462

513

681

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

1.901

590

99

129

197

Udbytte

0

0

0

0

-
Øvrige reserver

0

0

0

0

-
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

2.026

715

224

254

322

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

-
Egenkapital i alt

2.026

715

224

254

322

Udskudt skat

0

0

0

0

-
Hensættelse

0

0

32

0

-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

-
Anden langfristet gæld

0

0

0

0

-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

-
Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

-
Kortfristet gæld til nærtstående parter

1.238

464

194

252

343

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

-
Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

-
Selskabsskat

18

20

12

8

-
Varekreditorer

0

0

0

0

-
Anden gæld

0

0

0

0

7

Kortfristet gæld i alt

1.256

484

206

259

358

Passiver i alt

3.282

1.199

462

513

681

ANDET

2021-122020-122019-122018-122017-12
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

WINDSOFT ApS

CVR-nr 27767796

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger