Proff
Proff
Annonce
Annonce

VIKINGBUS DANMARK A/S

CVR-nr33758006
AdresseKanalholmen 1, 2650 Hvidovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning

788.816

----
Vareforbrug

447.964

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

454.236

372.793

118.812

117.139

123.543

Personaleomkostninger

-492.804

-313.765

-99.753

-100.554

-107.237

Afskrivninger

-18.925

-46.632

-12.296

-11.793

-6.612

Kapacitetsomkostninger

0

0

-261

-261

-273

Primært resultat

-57.493

12.396

6.502

4.531

9.420

Finansielle indtægter

384

67

0

0

0

Finansielle udgifter

-2.985

-7.334

-1.743

-2.326

-1.374

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

204

382

382

Finansielle poster netto

-2.601

-7.267

-1.539

-1.944

-992

Ordinært resultat

-60.094

5.129

4.963

2.587

8.429

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-60.094

5.129

4.963

2.587

8.429

Skat af årets resultat

13.433

-1.344

-1.028

-502

-1.800

Årets resultat

-46.661

3.785

3.935

2.085

6.629

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

2.005

3.442

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

53

53

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

2.057

3.495

0

0

0

Grunde og bygninger

780

350

83

139

204

Andre anlæg og driftsmidler

89.422

123.816

42.417

55.212

23.002

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

14.472

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

90.201

138.638

42.500

55.351

23.206

Kapitalandele

21.263

20.463

1.190

2.386

1.954

Langfristede tilgodehavender

0

0

552

564

564

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

8.138

8.093

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

29.401

28.556

1.742

2.950

2.518

Anlægsaktiver i alt

121.660

170.689

44.242

58.301

25.724

Varebeholdninger

1.731

4.608

2.308

2.593

2.417

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

69.789

69.077

13.121

15.257

18.868

Tilgodehavender hos nærtstående parter

153.469

46.535

1

1

54

Andre tilgodehavender

5.671

14.409

2.493

2.738

2.815

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

1.693

3.304

14.724

8.209

7.715

Omsætningsaktiver i alt

233.537

141.997

32.652

29.179

32.481

Status balance

355.196

312.686

76.894

87.480

58.205

Selskabskapital

500

500

500

500

500

Overført resultat

-2.068

44.593

7.799

12.167

10.464

Udbytte

0

0

0

0

1.500

Øvrige reserver

18.223

19.845

910

2.106

1.724

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

16.654

64.938

9.208

14.773

14.188

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

16.654

64.938

9.208

14.773

14.188

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

9

9.350

23

834

1.417

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

9.496

13.684

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

769

0

0

Anden langfristet gæld

42.997

55.874

37.579

35.441

6.029

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

10.000

10.000

Langfristet gæld i alt

52.493

69.559

38.348

45.441

16.029

Kortfristet gæld til nærtstående parter

135.651

22.495

30

1.355

1.204

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

4.131

5.215

0

0

1

Selskabsskat

465

691

1.839

1.085

2.055

Varekreditorer

50.604

56.389

2.941

2.802

2.839

Anden gæld

95.190

84.048

24.504

21.189

20.471

Kortfristet gæld i alt

286.040

168.839

29.314

26.431

26.570

Passiver i alt

355.196

312.686

76.894

87.480

58.205

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

905

631

222

213

237

Hent gratis årsrapporter

VIKINGBUS DANMARK A/S

CVR-nr 33758006

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

VIKINGBUS DANMARK A/S

CVR-nr: 33758006

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

VIKINGBUS DANMARK A/S

CVR-nr: 33758006

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger