Proff
Proff
Annonce
Annonce
Under konkurs

VardilSasson ApS

CVR-nr39526360
AdresseHannemanns Allé 8 T 1 1, 2300 København S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2020

01.01.2019

30.04.2018

Sluttdato

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug

0

0

0

Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste

-1

-53

583

Personaleomkostninger

0

-1

-144

Afskrivninger

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

Primært resultat

-1

-54

439

Finansielle indtægter

0

0

0

Finansielle udgifter

-1

-1

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

Finansielle poster netto

-1

-1

0

Ordinært resultat

-2

-55

439

Ekstraordinære poster

0

0

0

Resultat før skat

-2

-55

439

Skat af årets resultat

0

0

-97

Årets resultat

-2

-55

342

BALANCEREGNSKAB

2020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

Grunde og bygninger

222

222

222

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

222

222

222

Kapitalandele

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

222

222

222

Varebeholdninger

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

Andre tilgodehavender

0

14

0

Værdipapirer

0

0

0

Likvide midler

26

11

262

Omsætningsaktiver i alt

26

25

262

Status balance

248

247

484

Selskabskapital

40

40

0

Overført resultat

-56

-54

1

Udbytte

0

0

301

Øvrige reserver

0

0

40

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

-16

-14

342

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

Egenkapital i alt

-16

-14

342

Udskudt skat

0

0

0

Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

248

248

97

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

Varekreditorer

0

0

0

Anden gæld

15

12

45

Kortfristet gæld i alt

264

261

142

Passiver i alt

248

247

484

ANDET

2020-122019-122018-12
Antal ansatte

0

--

Hent gratis årsrapporter

VardilSasson ApS

CVR-nr 39526360

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 30.04.2018 (PDF)

Periode: 30.04.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

VardilSasson ApS

CVR-nr: 39526360

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

VardilSasson ApS

CVR-nr: 39526360

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger