Proff
Proff
Annonce
Annonce

Sundvarme ApS

CVR-nr41963883
AdresseNyholms Alle 39, 2610 Rødovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

09.12.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug

0

0

Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste

120

328

Personaleomkostninger

0

-381

Afskrivninger

-10

-10

Kapacitetsomkostninger

0

0

Primært resultat

110

-63

Finansielle indtægter

0

0

Finansielle udgifter

0

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

Finansielle poster netto

0

0

Ordinært resultat

109

-63

Ekstraordinære poster

0

0

Resultat før skat

109

-63

Skat af årets resultat

-24

14

Årets resultat

85

-49

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
Valutakode

DKK

DKK

Goodwill

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

31

42

Immaterielle anlægsaktiver i alt

31

42

Grunde og bygninger

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

Kapitalandele

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

Anlægsaktiver i alt

31

42

Varebeholdninger

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

32

0

Andre tilgodehavender

0

14

Værdipapirer

0

0

Likvide midler

218

49

Omsætningsaktiver i alt

250

63

Status balance

282

104

Selskabskapital

40

40

Overført resultat

36

-49

Udbytte

0

0

Øvrige reserver

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

76

-9

Minoritetsinteressernes andel

0

0

Egenkapital i alt

76

-9

Udskudt skat

0

0

Hensættelse

7

-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

148

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

Selskabsskat

4

0

Varekreditorer

12

38

Anden gæld

36

76

Kortfristet gæld i alt

199

114

Passiver i alt

282

104

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte

0

1

Hent gratis årsrapporter

Sundvarme ApS

CVR-nr 41963883

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 09.12.2020 (PDF)

Periode: 09.12.2020 - 31.12.2021

Kreditrapport

Sundvarme ApS

CVR-nr: 41963883

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Sundvarme ApS

CVR-nr: 41963883

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger