Proff
Proff
Annonce
Annonce

SPG Ejendomme 3 ApS

CVR-nr42052698
AdresseSnavevej 6, 5471 Søndersø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

21.01.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste1.70117
Personaleomkostninger00
Afskrivninger0-36
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat1.279-19
Finansielle indtægter00
Finansielle udgifter-294-54
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2110
Finansielle poster netto-83-54
Ordinært resultat1.195-46
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat1.195-46
Skat af årets resultat-2639
Årets resultat932-37

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger17.1242.289
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt17.1242.289
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt00
Anlægsaktiver i alt17.1242.289
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender022
Værdipapirer00
Likvide midler259116
Omsætningsaktiver i alt259138
Status balance17.3832.428
Selskabskapital125125
Overført resultat896-37
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.02188
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt1.02188
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter13.9790
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld440
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt14.0230
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.2692.325
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter6410
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat2064
Varekreditorer00
Anden gæld22310
Kortfristet gæld i alt2.3392.339
Passiver i alt17.3832.428

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte00
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SPG Ejendomme 3 ApS

CVR-nr 42052698

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 21.01.2021 (PDF)

Periode: 21.01.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

SPG Ejendomme 3 ApS

CVR-nr: 42052698

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

SPG Ejendomme 3 ApS

CVR-nr: 42052698

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger