Proff
Proff
Annonce
Annonce

SG Beton ApS

CVR-nr39140195
AdresseVandtårnsvej 62 A, 2860 Søborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

30.11.2017

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

2.016

2.853

10.679

3.294

2.542

Personaleomkostninger

-2.179

-2.341

-1.762

-1.491

-790

Afskrivninger

-71

-93

-105

-47

-18

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-235

419

8.813

1.756

1.735

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-30

-42

-46

-11

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-30

-42

-46

-11

0

Ordinært resultat

-265

377

8.768

1.745

1.735

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-265

377

8.768

1.745

1.735

Skat af årets resultat

53

-83

-1.928

-386

-382

Årets resultat

-212

294

6.840

1.360

1.353

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

6

12

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

6

12

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

238

331

430

35

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

238

331

430

35

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

7

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

7

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

7

238

331

436

47

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

4.469

257

760

2.318

9.627

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

343

31

9

75

9

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

226

4.129

11.321

3.377

767

Omsætningsaktiver i alt

5.037

4.417

12.090

5.771

10.402

Status balance

5.044

4.655

12.421

6.206

10.449

Selskabskapital

400

400

400

400

400

Overført resultat

735

947

653

613

1.353

Udbytte

0

0

0

400

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

1.135

1.347

7.853

2.713

1.753

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

1.135

1.347

7.853

2.713

1.753

Udskudt skat

0

0

2.333

405

325

Hensættelse

128

326

2.333

405

325

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

113

2.045

174

306

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

113

2.045

174

306

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

6.879

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

6

56

56

Varekreditorer

1.478

56

175

1.180

382

Anden gæld

2.946

881

1.880

1.546

1.054

Kortfristet gæld i alt

3.668

937

2.061

2.782

8.370

Passiver i alt

5.044

4.655

12.421

6.206

10.449

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

4

4

3

3

1

Hent gratis årsrapporter

SG Beton ApS

CVR-nr 39140195

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Periode: 30.11.2017 - 30.09.2018

Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger