Proff
Proff
Annonce
Annonce

Serwiz A/S

CVR-nr34693919
AdresseKnud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.09.2021

01.09.2020

01.09.2019

01.09.2018

01.09.2017

Sluttdato

31.08.2022

31.08.2021

31.08.2020

31.08.2019

31.08.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

390.844

372.857

243.270

280.210

232.079

Vareforbrug

139.047

73.079

79.407

80.010

69.408

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

232.264

288.295

149.668

185.907

149.218

Personaleomkostninger

-206.589

-257.907

-157.792

-173.218

-143.864

Afskrivninger

-1.514

-1.662

-632

-375

-373

Kapacitetsomkostninger

-19.533

-23.366

-17.202

-18.532

-13.453

Primært resultat

24.161

28.726

-8.756

12.314

4.981

Finansielle indtægter

1

51

63

0

70

Finansielle udgifter

-172

-619

-558

-413

-653

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

500

Finansielle poster netto

-171

-568

-495

-413

-83

Ordinært resultat

23.990

28.158

-1.250

11.901

4.898

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

23.990

28.158

-1.250

11.901

4.898

Skat af årets resultat

-5.295

-6.677

550

-2.732

-2.104

Årets resultat

18.695

21.481

-700

9.169

2.794

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

3.016

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

3.016

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

3.530

3.962

2.162

2.073

510

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

3.530

3.962

2.162

2.073

510

Kapitalandele

0

0

500

500

500

Langfristede tilgodehavender

320

294

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

320

294

500

500

500

Anlægsaktiver i alt

6.866

4.256

2.662

2.573

1.010

Varebeholdninger

980

246

979

887

795

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

79.691

94.437

58.504

61.634

58.322

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

21.292

3.593

878

Andre tilgodehavender

2.763

4.828

4.368

4.035

3.783

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

28.304

21.240

8.019

58.799

40.723

Omsætningsaktiver i alt

111.738

120.751

92.183

128.061

103.706

Status balance

118.604

125.007

95.824

131.521

105.511

Selskabskapital

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

Overført resultat

59.099

40.404

21.368

22.068

21.899

Udbytte

0

2.150

0

9.000

4.000

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

61.199

44.654

23.468

33.168

27.999

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

61.199

44.654

23.468

33.168

27.999

Udskudt skat

0

0

0

116

0

Hensættelse

174

0

0

116

3

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

2.194

1.686

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

2.194

1.686

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

14.912

41.053

35.173

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

1.686

0

959

6.044

1.507

Varekreditorer

16.625

34.923

20.198

19.055

18.918

Anden gæld

0

43.744

36.287

32.085

21.911

Kortfristet gæld i alt

55.037

78.667

72.356

98.237

77.509

Passiver i alt

118.604

125.007

95.824

131.521

105.511

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

422

600

402

328

300

Hent gratis årsrapporter

Serwiz A/S

CVR-nr 34693919

Periode: 01.09.2021 - 31.08.2022

Periode: 01.09.2020 - 31.08.2021

Periode: 01.09.2019 - 31.08.2020

Periode: 01.09.2018 - 31.08.2019

Periode: 01.09.2017 - 31.08.2018

Kreditrapport

Serwiz A/S

CVR-nr: 34693919

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Serwiz A/S

CVR-nr: 34693919

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger