Proff
Proff
Annonce
Annonce

SANITETSKÆLDEREN ApS

CVR-nr28863616
AdresseSkjulhøj Allé 20, 2720 Vanløse

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

1.964

1.173

1.528

1.532

1.278

Personaleomkostninger

-1.121

-1.303

-1.546

-1.384

-1.360

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

842

-130

-17

148

-82

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-24

-10

-27

-65

-17

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-24

-10

-27

-65

-17

Ordinært resultat

819

-141

-44

83

-98

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

819

-141

-44

83

-98

Skat af årets resultat

0

0

-74

0

0

Årets resultat

819

-141

-118

83

-98

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

47

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

47

0

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

40

39

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

40

39

Anlægsaktiver i alt

47

0

0

40

39

Varebeholdninger

2.285

465

465

115

115

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

338

650

808

654

435

Tilgodehavender hos nærtstående parter

7

428

0

0

0

Andre tilgodehavender

235

235

180

260

260

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

0

0

0

27

120

Omsætningsaktiver i alt

2.865

1.778

1.454

1.055

930

Status balance

2.913

1.778

1.454

1.095

968

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

550

-268

-128

-10

-93

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

675

-143

-3

115

32

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

675

-143

-3

115

32

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

736

367

518

618

679

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

143

26

40

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

824

941

206

0

0

Anden gæld

221

178

194

112

257

Kortfristet gæld i alt

2.237

1.922

1.456

980

936

Passiver i alt

2.913

1.778

1.454

1.095

968

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

3

3

3

2

2

Hent gratis årsrapporter

SANITETSKÆLDEREN ApS

CVR-nr 28863616

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SANITETSKÆLDEREN ApS

CVR-nr: 28863616

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

SANITETSKÆLDEREN ApS

CVR-nr: 28863616

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger