Proff
Proff

Søbo Pavilloner ApS

CVR-nr30202155
AdresseVestermarksvej 40, 6200 Aabenraa

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

7.695

5.039

3.312

4.197

3.851

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

-3.885

-3.003

-2.552

-2.615

-2.621

Kapacitetsomkostninger

-47

-28

0

0

0

Primært resultat

3.763

2.008

760

1.582

1.230

Finansielle indtægter

47

15

8

19

17

Finansielle udgifter

-2.615

-1.012

-739

-818

-808

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-2.567

-997

-731

-800

-792

Ordinært resultat

1.196

1.012

29

782

438

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

1.196

1.012

29

782

438

Skat af årets resultat

-248

-223

-7

-174

-96

Årets resultat

948

788

22

608

342

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

56.530

55.442

25.654

21.443

22.248

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

56.530

55.442

25.654

21.443

22.248

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

56.530

55.442

25.654

21.443

22.248

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

684

956

177

380

422

Tilgodehavender hos nærtstående parter

2.251

1.475

1.072

740

1.153

Andre tilgodehavender

450

314

918

206

282

Værdipapirer

0

0

0

10

10

Likvide midler

0

0

13

74

100

Omsætningsaktiver i alt

3.386

2.745

2.180

1.409

1.966

Status balance

59.916

58.186

27.834

22.852

24.214

Selskabskapital

2.000

2.000

125

125

125

Overført resultat

4.117

3.169

3.256

3.233

2.625

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

6.117

5.169

3.381

3.358

2.750

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

6.117

5.169

3.381

3.358

2.750

Udskudt skat

0

0

887

751

500

Hensættelse

2.461

1.416

887

751

500

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

12.077

11.220

14.005

14.098

15.604

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

25.542

17.542

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

4.260

2.183

0

0

0

Langfristet gæld i alt

41.879

30.945

14.005

14.098

15.604

Kortfristet gæld til nærtstående parter

7

7.278

1.829

280

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

2.760

6.047

4.388

918

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

971

1.163

531

471

2.447

Anden gæld

5.722

6.169

2.813

2.975

2.913

Kortfristet gæld i alt

9.460

20.657

9.560

4.644

5.361

Passiver i alt

59.916

58.186

27.834

22.852

24.214

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

Søbo Pavilloner ApS

CVR-nr 30202155

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger