Proff
Proff
Annonce
Annonce

Ribe og Omegns Brugsforening

CVR-nr45757919
AdresseSeminarievej 1, 6760 Ribe

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

29.228

37.896

36.004

34.855

32.999

Personaleomkostninger

-32.094

-30.952

-30.864

-30.843

-30.527

Afskrivninger

-4.430

-4.526

-4.352

-4.435

-2.968

Kapacitetsomkostninger

-29

-19

0

0

0

Primært resultat

-7.324

2.399

-496

-422

-496

Finansielle indtægter

330

373

200

116

198

Finansielle udgifter

-329

-362

-356

-452

-1.115

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

1.478

1.157

1.177

873

932

Finansielle poster netto

1.479

1.168

1.021

536

15

Ordinært resultat

-5.857

3.554

1.801

92

-508

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-5.857

3.554

1.801

92

-508

Skat af årets resultat

1.390

-623

-389

-38

178

Årets resultat

-4.467

2.932

1.413

54

-330

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

58.838

60.008

61.343

63.026

63.354

Andre anlæg og driftsmidler

9.729

11.137

11.281

12.007

9.497

Øvrige materielle anlægsaktiver

88

0

0

0

5.306

Materielle anlægsaktiver i alt

68.654

71.144

72.624

75.033

78.157

Kapitalandele

7.395

7.097

6.832

7.498

7.190

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

8.268

7.946

7.765

7.614

7.328

Anlægsaktiver i alt

76.922

79.091

80.390

82.647

85.484

Varebeholdninger

16.663

15.864

13.837

14.447

13.303

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.179

822

757

889

1.297

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

2.505

2.171

2.997

1.999

3.120

Værdipapirer

147

157

97

106

106

Likvide midler

1.173

923

927

1.075

2.553

Omsætningsaktiver i alt

21.666

19.938

18.615

18.516

20.379

Status balance

98.589

99.029

99.004

101.163

105.863

Selskabskapital

493

434

404

378

346

Overført resultat

54.738

59.205

56.051

54.639

55.008

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

55.230

59.639

56.455

55.016

55.354

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

55.230

59.639

56.455

55.016

55.354

Udskudt skat

0

0

0

5.051

0

Hensættelse

4.155

5.545

5.440

5.051

4.589

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

18.745

20.085

21.429

22.765

24.107

Langfristet gæld til banker

0

0

0

220

333

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

2.840

2.803

2.757

1.029

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

21.585

22.889

24.187

24.014

24.440

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

12.345

5.481

4.525

9.511

13.202

Anden gæld

3.900

4.102

8.397

7.571

8.278

Kortfristet gæld i alt

17.618

10.957

12.923

17.083

21.480

Passiver i alt

98.589

99.029

99.004

101.163

105.863

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

80

80

79

80

79

Hent gratis årsrapporter

Ribe og Omegns Brugsforening

CVR-nr 45757919

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Ribe og Omegns Brugsforening

CVR-nr: 45757919

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Ribe og Omegns Brugsforening

CVR-nr: 45757919

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger