Proff
Proff
Annonce
Annonce

PREBEN O. NIELSEN HOLDING ApS

CVR-nr26480094
AdresseHjorteengen 2, 2750 Ballerup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

2.686

1.677

3.210

3.031

2.377

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

-1.311

-1.360

-1.848

-2.033

-1.944

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

1.375

317

1.362

997

433

Finansielle indtægter

0

1.120

321

407

0

Finansielle udgifter

-1.140

-24

-51

-33

-178

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

2.933

2.329

1.364

1.582

748

Finansielle poster netto

1.794

3.425

1.635

1.956

570

Ordinært resultat

3.169

3.742

2.996

2.953

1.003

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

3.169

3.742

2.996

2.953

1.003

Skat af årets resultat

-82

-331

-381

-349

-74

Årets resultat

3.087

3.411

2.616

2.604

928

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

6.301

3.428

4.922

5.924

5.950

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

1.000

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

6.301

4.428

4.922

5.924

5.950

Kapitalandele

20.400

20.197

15.109

12.519

10.730

Langfristede tilgodehavender

4.450

4.150

0

0

3.000

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

24.850

24.346

15.109

12.519

13.730

Anlægsaktiver i alt

31.151

28.774

20.031

18.442

19.680

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

1.666

405

270

5.225

1.957

Andre tilgodehavender

809

250

586

41

162

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

1.403

337

6.237

1.358

1.447

Omsætningsaktiver i alt

3.878

992

7.094

6.623

3.566

Status balance

35.029

29.766

27.125

25.066

23.246

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

19.706

18.922

16.483

15.365

11.943

Udbytte

1.000

233

231

226

220

Øvrige reserver

10.795

9.492

8.754

7.486

8.530

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

31.626

28.773

25.592

23.202

20.818

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

31.626

28.773

25.592

23.202

20.818

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

335

309

464

335

300

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

2.204

0

377

909

1.527

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

2.204

0

377

909

1.527

Kortfristet gæld til nærtstående parter

52

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

0

0

0

0

0

Anden gæld

812

684

692

620

601

Kortfristet gæld i alt

863

684

692

620

601

Passiver i alt

35.029

29.766

27.125

25.066

23.246

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

0

0

0

0

0

Hent gratis årsrapporter

PREBEN O. NIELSEN HOLDING ApS

CVR-nr 26480094

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

PREBEN O. NIELSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 26480094

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

PREBEN O. NIELSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 26480094

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger