Proff
Proff
Annonce
Annonce

ORIFARM PROPERTY A/S

CVR-nr27347266
AdresseEnergivej 15, 5260 Odense S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

21.548

15.422

12.250

11.628

11.687

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

-9.804

-4.060

-2.281

-2.003

-1.795

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

11.744

11.362

9.969

9.625

9.892

Finansielle indtægter

464

55

176

129

71

Finansielle udgifter

-6.548

-1.819

-621

-285

-368

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-6.084

-1.764

-445

-156

-297

Ordinært resultat

5.660

9.598

9.524

9.469

9.595

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

5.660

9.598

9.524

9.469

9.595

Skat af årets resultat

-2.158

-2.032

-2.095

-2.076

-2.118

Årets resultat

3.502

7.566

7.429

7.393

7.477

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

290.866

116.048

192.048

119.041

106.632

Andre anlæg og driftsmidler

13.979

2.119

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

88.551

147.947

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

393.396

266.114

192.048

119.041

106.632

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

393.396

266.114

192.048

119.041

106.632

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

12.087

22.121

0

4.018

2.341

Andre tilgodehavender

2.622

1.053

5.417

0

124

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

0

0

0

0

0

Omsætningsaktiver i alt

14.709

23.174

5.417

4.018

2.465

Status balance

408.105

289.288

197.465

123.059

109.097

Selskabskapital

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Overført resultat

67.711

64.209

56.643

64.214

56.821

Udbytte

0

0

15.000

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

68.711

65.209

72.643

65.214

57.821

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

68.711

65.209

72.643

65.214

57.821

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

23.381

19.638

16.827

15.164

13.798

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

143.918

95.377

75.831

26.841

30.756

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

1.410

1.410

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

145.328

96.787

75.831

26.841

30.756

Kortfristet gæld til nærtstående parter

163.147

98.841

16.377

1.556

1.486

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

432

717

732

Varekreditorer

620

5.155

11.025

159

331

Anden gæld

6.918

3.658

4.330

13.408

4.173

Kortfristet gæld i alt

170.685

107.654

32.164

15.840

6.722

Passiver i alt

408.105

289.288

197.465

123.059

109.097

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

0

----

Hent gratis årsrapporter

ORIFARM PROPERTY A/S

CVR-nr 27347266

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ORIFARM PROPERTY A/S

CVR-nr: 27347266

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

ORIFARM PROPERTY A/S

CVR-nr: 27347266

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger