Proff
Proff
Annonce
Annonce

Nobia Denmark A/S

CVR-nr89645417
AdresseIndustrivej 6, 6870 Ølgod

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

3.244.100

2.490.179

2.086.442

1.909.779

1.858.539

Vareforbrug

2.067.495

1.622.115

0

1.214.755

1.171.882

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

1.197.074

868.064

728.351

695.024

686.657

Personaleomkostninger

-769.025

-550.811

-522.772

-449.535

0

Afskrivninger

-46.525

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

-8.157

-494.070

-83.819

-416.802

-410.531

Primært resultat

373.367

437.529

319.182

361.271

276.126

Finansielle indtægter

6.265

8.597

4.410

608

4.282

Finansielle udgifter

-13.282

-14.237

-11.977

-1.822

-4.608

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

-199

69.075

65.070

84.263

21.676

Finansielle poster netto

-7.216

63.435

57.503

83.049

21.350

Ordinært resultat

366.151

437.529

376.685

361.271

297.476

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

366.151

437.529

376.685

361.271

297.476

Skat af årets resultat

-82.109

-82.069

-66.627

-60.998

-61.637

Årets resultat

284.042

355.460

310.058

300.273

235.839

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

7.607

4.939

2.853

4.955

7.742

Immaterielle anlægsaktiver i alt

7.607

4.939

2.853

4.955

7.742

Grunde og bygninger

85.005

81.392

87.743

119.578

127.152

Andre anlæg og driftsmidler

136.969

109.501

88.272

100.224

91.564

Øvrige materielle anlægsaktiver

15.088

23.002

8.739

4.458

13.176

Materielle anlægsaktiver i alt

237.062

213.895

184.754

224.260

231.892

Kapitalandele

5.420

154.979

153.122

170.658

128.163

Langfristede tilgodehavender

11.486

2.733

4.091

1.452

1.604

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

20.744

20.641

19.464

19.370

19.068

Finansielle anlægsaktiver i alt

37.650

178.353

176.677

191.480

148.835

Anlægsaktiver i alt

282.319

397.187

364.284

420.695

388.469

Varebeholdninger

171.641

143.963

107.401

91.870

86.307

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

238.023

53.714

46.622

58.687

38.806

Tilgodehavender hos nærtstående parter

418.969

522.537

416.327

378.424

276.094

Andre tilgodehavender

127.645

17.100

11.725

15.060

22.713

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

17.467

48

21.915

641

602

Omsætningsaktiver i alt

974.361

767.103

616.717

554.063

442.264

Status balance

1.256.680

1.164.290

981.001

974.758

830.733

Selskabskapital

41.000

41.000

41.000

41.000

41.000

Overført resultat

68.221

64.746

206.502

263.606

236.133

Udbytte

280.000

497.000

290.000

270.000

240.000

Øvrige reserver

3.954

-413

-4.066

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

393.175

602.333

533.436

574.606

517.133

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

393.175

602.333

533.436

574.606

517.133

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

15.859

11.763

8.564

11.126

15.098

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

40.455

34.737

43.873

15.507

1.670

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

40.455

34.737

43.873

15.507

1.670

Kortfristet gæld til nærtstående parter

24.132

41.138

0

63.202

3.601

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

540.336

266.211

187.153

163.742

149.115

Anden gæld

242.723

208.108

207.975

146.575

144.116

Kortfristet gæld i alt

807.191

515.457

395.128

373.519

296.832

Passiver i alt

1.256.680

1.164.290

981.001

974.758

830.733

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

1.335

856

869

849

868

Hent gratis årsrapporter

Nobia Denmark A/S

CVR-nr 89645417

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Nobia Denmark A/S

CVR-nr: 89645417

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Nobia Denmark A/S

CVR-nr: 89645417

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger