Proff
Proff
Annonce
Annonce

Lynge Naturgødning ApS

CVR-nr42276472
AdresseSlangerupvej 16, 3540 Lynge

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

06.04.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug

0

0

Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste

2.854

1.994

Personaleomkostninger

-1.135

-1.288

Afskrivninger

-909

-273

Kapacitetsomkostninger

0

0

Primært resultat

809

433

Finansielle indtægter

18

6

Finansielle udgifter

-31

-5

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

-138

-95

Finansielle poster netto

-151

-94

Ordinært resultat

658

340

Ekstraordinære poster

0

0

Resultat før skat

658

340

Skat af årets resultat

-81

-75

Årets resultat

577

265

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
Valutakode

DKK

DKK

Goodwill

2.505

2.806

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

2.505

2.806

Grunde og bygninger

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

4.466

1.601

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

4.466

1.601

Kapitalandele

0

0

Langfristede tilgodehavender

30

30

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

30

30

Anlægsaktiver i alt

7.001

4.437

Varebeholdninger

576

667

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

300

446

Tilgodehavender hos nærtstående parter

89

0

Andre tilgodehavender

709

125

Værdipapirer

0

0

Likvide midler

1.015

700

Omsætningsaktiver i alt

2.690

1.937

Status balance

9.691

6.374

Selskabskapital

230

230

Overført resultat

42

265

Udbytte

800

0

Øvrige reserver

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

1.072

495

Minoritetsinteressernes andel

0

0

Egenkapital i alt

1.072

495

Udskudt skat

0

0

Hensættelse

216

126

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

4.450

4.724

Anden langfristet gæld

1.951

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

Langfristet gæld i alt

6.401

4.724

Kortfristet gæld til nærtstående parter

1.256

524

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

Selskabsskat

0

0

Varekreditorer

134

364

Anden gæld

611

141

Kortfristet gæld i alt

2.002

1.029

Passiver i alt

9.691

6.374

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte

2

3

Hent gratis årsrapporter

Lynge Naturgødning ApS

CVR-nr 42276472

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 06.04.2021 (PDF)

Periode: 06.04.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

Lynge Naturgødning ApS

CVR-nr: 42276472

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Lynge Naturgødning ApS

CVR-nr: 42276472

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger