Proff
Proff
Annonce
Annonce

Lunar Payments ApS

CVR-nr36683279
AdresseHack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdato

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2017

Sluttdato

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

RESULTATREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

-
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

4.350

3.333

3.130

3.423

2.633

Personaleomkostninger

-2.622

-2.114

-1.857

-1.153

-411

Afskrivninger

0

0

0

0

-
Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

412

Primært resultat

1.728

1.218

1.273

2.271

2.221

Finansielle indtægter

1

0

0

26

5

Finansielle udgifter

-31

-6

-2

-24

-36

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

-
Finansielle poster netto

-30

-6

-2

1

-31

Ordinært resultat

1.699

1.213

1.271

2.272

2.190

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

-
Resultat før skat

1.699

1.213

1.271

2.272

2.190

Skat af årets resultat

-376

-267

-280

-505

-486

Årets resultat

1.323

946

991

1.767

1.704

BALANCEREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK
Goodwill

0

0

0

0

-
Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

-
Grunde og bygninger

0

0

0

0

-
Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

-
Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

-
Kapitalandele

0

0

0

0

-
Langfristede tilgodehavender

70

70

70

14

-
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Finansielle anlægsaktiver i alt

70

70

70

14

-
Anlægsaktiver i alt

70

70

70

14

-
Varebeholdninger

0

0

0

0

-
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.226

3.756

4.240

2.885

3.053

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

-
Andre tilgodehavender

55

124

121

0

14

Værdipapirer

0

0

0

0

-
Likvide midler

4.343

2.674

446

155

88

Omsætningsaktiver i alt

5.624

6.554

4.807

3.040

3.159

Status balance

5.694

6.624

4.877

3.054

3.159

Selskabskapital

100

100

100

100

100

Overført resultat

4.094

2.771

1.825

833

2.066

Udbytte

0

0

0

0

-
Øvrige reserver

0

0

0

0

-
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

4.194

2.871

1.925

933

2.166

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

-
Egenkapital i alt

4.194

2.871

1.925

933

2.166

Udskudt skat

0

0

0

0

-
Hensættelse

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

-
Anden langfristet gæld

0

177

13

0

-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

-
Langfristet gæld i alt

0

177

13

0

-
Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

2.021

2.060

1.008

8

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

-
Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

-
Selskabsskat

376

267

280

526

-
Varekreditorer

348

624

230

115

126

Anden gæld

777

664

0

0

225

Kortfristet gæld i alt

1.500

3.576

2.940

2.120

992

Passiver i alt

5.694

6.624

4.877

3.054

3.159

ANDET

2021-122020-122019-122018-122017-12
Antal ansatte

3

3

3

3

2

Hent gratis årsrapporter

Lunar Payments ApS

CVR-nr 36683279

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger