Proff
Proff
Annonce
Annonce

Lunar Payments ApS

CVR-nr36683279
AdresseHack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

11.663

4.350

3.333

3.130

3.423

Personaleomkostninger

-741

-2.622

-2.114

-1.857

-1.153

Afskrivninger

-149

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

10.773

1.728

1.218

1.273

2.271

Finansielle indtægter

4

1

0

0

26

Finansielle udgifter

-428

-31

-6

-2

-24

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-424

-30

-6

-2

1

Ordinært resultat

10.349

1.699

1.213

1.271

2.272

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

10.349

1.699

1.213

1.271

2.272

Skat af årets resultat

-2.277

-376

-267

-280

-505

Årets resultat

8.072

1.323

946

991

1.767

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

2.835

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

2.835

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

70

70

70

14

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

70

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

70

70

70

70

14

Anlægsaktiver i alt

2.905

70

70

70

14

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

1.226

3.756

4.240

2.885

Tilgodehavender hos nærtstående parter

5.618

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

8.856

49

75

75

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

2.679

4.343

2.674

446

155

Omsætningsaktiver i alt

17.159

5.624

6.554

4.807

3.040

Status balance

20.064

5.694

6.624

4.877

3.054

Selskabskapital

100

100

100

100

100

Overført resultat

12.166

4.094

2.771

1.825

833

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

12.266

4.194

2.871

1.925

933

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

12.266

4.194

2.871

1.925

933

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

177

13

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

177

13

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

6.156

0

2.021

2.060

1.008

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

376

376

267

280

526

Varekreditorer

568

348

624

230

115

Anden gæld

698

777

664

0

0

Kortfristet gæld i alt

7.798

1.500

3.576

2.940

2.120

Passiver i alt

20.064

5.694

6.624

4.877

3.054

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

3

3

3

3

3

Hent gratis årsrapporter

Lunar Payments ApS

CVR-nr 36683279

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Lunar Payments ApS

CVR-nr: 36683279

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Lunar Payments ApS

CVR-nr: 36683279

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger