Proff
Proff
Annonce

Koncernen ApS

CVR-nr43382799
AdresseEnergiporten 2, 2450 København SV

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-12
Startdato

04.07.2022

Sluttdato

31.12.2023

RESULTATREGNSKAB

2023-12
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug0
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste-107
Personaleomkostninger0
Afskrivninger0
Kapacitetsomkostninger0
Primært resultat-107
Finansielle indtægter0
Finansielle udgifter-14
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0
Finansielle poster netto-14
Ordinært resultat-121
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat-121
Skat af årets resultat27
Årets resultat-94

BALANCEREGNSKAB

2023-12
ValutakodeDKK
Goodwill0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt0
Grunde og bygninger0
Andre anlæg og driftsmidler0
Øvrige materielle anlægsaktiver0
Materielle anlægsaktiver i alt0
Kapitalandele12.831
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0
Finansielle anlægsaktiver i alt12.831
Anlægsaktiver i alt12.831
Varebeholdninger0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0
Tilgodehavender hos nærtstående parter27
Andre tilgodehavender0
Værdipapirer0
Likvide midler7
Omsætningsaktiver i alt34
Status balance12.865
Selskabskapital125
Overført resultat12.385
Udbytte0
Øvrige reserver0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel12.510
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt12.510
Udskudt skat0
Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter340
Anden langfristet gæld0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt340
Kortfristet gæld til nærtstående parter0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0
Kortfristet gæld til banker0
Selskabsskat0
Varekreditorer15
Anden gæld0
Kortfristet gæld i alt15
Passiver i alt12.865

ANDET

2023-12
Antal ansatte-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Koncernen ApS

CVR-nr 43382799

Årsrapport 04.07.2022 (PDF)

Periode: 04.07.2022 - 31.12.2023

Kreditrapport

Koncernen ApS

CVR-nr: 43382799

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Koncernen ApS

CVR-nr: 43382799

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger