Proff
Proff
Annonce
Annonce

Murerselskabet af 18. april A/S

CVR-nr43333399
AdresseTjelevej 46, 7400 Herning

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-12
Startdato

14.06.2022

Sluttdato

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug0
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste1.341
Personaleomkostninger-4.032
Afskrivninger-345
Kapacitetsomkostninger0
Primært resultat-3.035
Finansielle indtægter0
Finansielle udgifter-58
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0
Finansielle poster netto-58
Ordinært resultat-3.093
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat-3.093
Skat af årets resultat680
Årets resultat-2.413

BALANCEREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Goodwill0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt0
Grunde og bygninger0
Andre anlæg og driftsmidler472
Øvrige materielle anlægsaktiver0
Materielle anlægsaktiver i alt472
Kapitalandele0
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0
Finansielle anlægsaktiver i alt0
Anlægsaktiver i alt472
Varebeholdninger1.163
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.986
Tilgodehavender hos nærtstående parter147
Andre tilgodehavender535
Værdipapirer0
Likvide midler0
Omsætningsaktiver i alt4.852
Status balance5.324
Selskabskapital400
Overført resultat87
Udbytte0
Øvrige reserver0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel487
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt487
Udskudt skat0
Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter0
Anden langfristet gæld0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt0
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.258
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0
Kortfristet gæld til banker1.493
Selskabsskat0
Varekreditorer1.418
Anden gæld668
Kortfristet gæld i alt4.837
Passiver i alt5.324

ANDET

2022-12
Antal ansatte8
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Murerselskabet af 18. april A/S

CVR-nr 43333399

Årsrapport 14.06.2022 (PDF)

Periode: 14.06.2022 - 31.12.2022

Kreditrapport

Murerselskabet af 18. april A/S

CVR-nr: 43333399

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Murerselskabet af 18. april A/S

CVR-nr: 43333399

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger