Proff
Proff
Annonce

Kærbo ApS

CVR-nr42461237
AdresseNørgårdvej 33, 7600 Struer

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

14.06.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste294248192
Personaleomkostninger000
Afskrivninger-69-42-8
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat225206184
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter-91-111-10
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto001
Finansielle poster netto-91-111-9
Ordinært resultat13395175
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat13395175
Skat af årets resultat-39-22-41
Årets resultat9473135

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger2.1912.2461.378
Andre anlæg og driftsmidler52650
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt2.2422.3121.378
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt2.2422.3121.378
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser100
Tilgodehavender hos nærtstående parter5541
Andre tilgodehavender0200
Værdipapirer000
Likvide midler5800
Omsætningsaktiver i alt642541
Status balance2.3072.3371.420
Selskabskapital404040
Overført resultat151208135
Udbytte15000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel341248175
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt341248175
Udskudt skat000
Hensættelse837
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.2701.3180
Langfristet gæld til banker4384670
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt1.7081.7850
Kortfristet gæld til nærtstående parter299993
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker079957
Selskabsskat352633
Varekreditorer40134
Anden gæld1829720
Kortfristet gæld i alt2493011.238
Passiver i alt2.3072.3371.420

ANDET

2023-122022-122021-12
Antal ansatte0--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Kærbo ApS

CVR-nr 42461237

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 14.06.2021 (PDF)

Periode: 14.06.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

Kærbo ApS

CVR-nr: 42461237

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Kærbo ApS

CVR-nr: 42461237

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger