Proff
Proff
Annonce
Annonce

Jydsk Skadedyrsbekæmpelse ApS

CVR-nr41335246

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.05.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug

0

0

0

Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste

3.113

1.279

499

Personaleomkostninger

-1.879

-661

-308

Afskrivninger

-231

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

Primært resultat

1.004

618

191

Finansielle indtægter

18

0

1

Finansielle udgifter

-8

-6

-1

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

Finansielle poster netto

10

-6

0

Ordinært resultat

1.014

612

191

Ekstraordinære poster

0

0

0

Resultat før skat

1.014

612

191

Skat af årets resultat

-254

-135

-42

Årets resultat

759

477

150

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

Goodwill

364

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

364

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

141

15

15

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

141

15

15

Kapitalandele

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

506

15

15

Varebeholdninger

15

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

139

158

22

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

59

0

Andre tilgodehavender

0

0

0

Værdipapirer

0

0

0

Likvide midler

1.591

664

365

Omsætningsaktiver i alt

1.745

881

387

Status balance

2.250

896

402

Selskabskapital

40

40

0

Overført resultat

86

27

50

Udbytte

700

500

100

Øvrige reserver

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

826

567

150

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

Egenkapital i alt

826

567

150

Udskudt skat

0

0

0

Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

380

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

Selskabsskat

44

135

42

Varekreditorer

1

49

0

Anden gæld

998

144

210

Kortfristet gæld i alt

1.424

329

252

Passiver i alt

2.250

896

402

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte

4

1

1

Hent gratis årsrapporter

Jydsk Skadedyrsbekæmpelse ApS

CVR-nr 41335246

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

Jydsk Skadedyrsbekæmpelse ApS

CVR-nr: 41335246

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Jydsk Skadedyrsbekæmpelse ApS

CVR-nr: 41335246

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger