Proff
Proff

Jaxe Multiservice ApS

CVR-nr42765414
AdresseStrandmarksvej 74, 2. tv, 2650 Hvidovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-12
Startdato

14.10.2021

Sluttdato

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug0
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste-11
Personaleomkostninger-43
Afskrivninger0
Kapacitetsomkostninger0
Primært resultat-54
Finansielle indtægter0
Finansielle udgifter-3
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0
Finansielle poster netto-3
Ordinært resultat-57
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat-57
Skat af årets resultat0
Årets resultat-57

BALANCEREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Goodwill0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt0
Grunde og bygninger0
Andre anlæg og driftsmidler0
Øvrige materielle anlægsaktiver0
Materielle anlægsaktiver i alt0
Kapitalandele0
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0
Finansielle anlægsaktiver i alt0
Anlægsaktiver i alt0
Varebeholdninger0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0
Tilgodehavender hos nærtstående parter0
Andre tilgodehavender18
Værdipapirer0
Likvide midler11
Omsætningsaktiver i alt30
Status balance30
Selskabskapital40
Overført resultat-57
Udbytte0
Øvrige reserver0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-17
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt-17
Udskudt skat0
Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter0
Anden langfristet gæld0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt0
Kortfristet gæld til nærtstående parter0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0
Kortfristet gæld til banker0
Selskabsskat0
Varekreditorer0
Anden gæld47
Kortfristet gæld i alt47
Passiver i alt30

ANDET

2022-12
Antal ansatte1
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Jaxe Multiservice ApS

CVR-nr 42765414

Årsrapport 14.10.2021 (PDF)

Periode: 14.10.2021 - 31.12.2022

Kreditrapport

Jaxe Multiservice ApS

CVR-nr: 42765414

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Kreditrapport

Jaxe Multiservice ApS

CVR-nr: 42765414

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger