Proff
Proff
Annonce
Annonce

JASULU Capital ApS

CVR-nr41502681
AdresseEjlstrupløkken 13, 5200 Odense V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

08.07.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
Valutakode

DKK

DKK

Nettoomsætning

0

0

Vareforbrug

0

16

Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste

0

47

Personaleomkostninger

0

0

Afskrivninger

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

Primært resultat

0

47

Finansielle indtægter

0

0

Finansielle udgifter

0

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

Finansielle poster netto

0

0

Ordinært resultat

0

46

Ekstraordinære poster

0

0

Resultat før skat

0

46

Skat af årets resultat

0

-11

Årets resultat

0

35

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
Valutakode

DKK

DKK

Goodwill

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

Grunde og bygninger

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

Kapitalandele

2.325

2.325

Langfristede tilgodehavender

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

2.325

2.325

Anlægsaktiver i alt

2.325

2.325

Varebeholdninger

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

Andre tilgodehavender

0

9

Værdipapirer

0

0

Likvide midler

10

66

Omsætningsaktiver i alt

10

75

Status balance

2.334

2.399

Selskabskapital

50

50

Overført resultat

2.284

2.284

Udbytte

0

65

Øvrige reserver

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

2.334

2.399

Minoritetsinteressernes andel

0

0

Egenkapital i alt

2.334

2.399

Udskudt skat

0

0

Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

Selskabsskat

0

0

Varekreditorer

0

0

Anden gæld

0

0

Kortfristet gæld i alt

0

0

Passiver i alt

2.334

2.399

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte

0

0

Hent gratis årsrapporter

JASULU Capital ApS

CVR-nr 41502681

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 08.07.2020 (PDF)

Periode: 08.07.2020 - 31.12.2021

Kreditrapport

JASULU Capital ApS

CVR-nr: 41502681

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

JASULU Capital ApS

CVR-nr: 41502681

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger