Proff
Proff
Annonce

HG Danmark ApS

CVR-nr43548085
AdresseBredgade 25 E 3, 1260 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-12
Startdato

30.09.2022

Sluttdato

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug0
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste-732
Personaleomkostninger0
Afskrivninger0
Kapacitetsomkostninger0
Primært resultat-732
Finansielle indtægter0
Finansielle udgifter-1.680
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0
Finansielle poster netto-1.679
Ordinært resultat-2.412
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat-2.412
Skat af årets resultat440
Årets resultat-1.972

BALANCEREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Goodwill0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt0
Grunde og bygninger0
Andre anlæg og driftsmidler0
Øvrige materielle anlægsaktiver0
Materielle anlægsaktiver i alt0
Kapitalandele201.606
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0
Finansielle anlægsaktiver i alt201.606
Anlægsaktiver i alt201.606
Varebeholdninger0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0
Tilgodehavender hos nærtstående parter775
Andre tilgodehavender1.463
Værdipapirer0
Likvide midler0
Omsætningsaktiver i alt2.238
Status balance203.845
Selskabskapital40
Overført resultat-1.972
Udbytte0
Øvrige reserver0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-1.932
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt-1.932
Udskudt skat0
Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter0
Anden langfristet gæld0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt0
Kortfristet gæld til nærtstående parter198.166
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0
Kortfristet gæld til banker3
Selskabsskat0
Varekreditorer5.377
Anden gæld2.231
Kortfristet gæld i alt205.776
Passiver i alt203.845

ANDET

2022-12
Antal ansatte-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HG Danmark ApS

CVR-nr 43548085

Årsrapport 30.09.2022 (PDF)

Periode: 30.09.2022 - 31.12.2022

Kreditrapport

HG Danmark ApS

CVR-nr: 43548085

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

HG Danmark ApS

CVR-nr: 43548085

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger