Proff
Proff
Annonce
Annonce

Hessel Trucks A/S

CVR-nr42824909
AdresseJyllandsvej 4, 7330 Brande

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-12
Startdato

06.11.2021

Sluttdato

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug

0

Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste

-19.070

Personaleomkostninger

-4.501

Afskrivninger

-20.115

Kapacitetsomkostninger

0

Primært resultat

-43.686

Finansielle indtægter

0

Finansielle udgifter

-370

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

Finansielle poster netto

-370

Ordinært resultat

-44.056

Ekstraordinære poster

0

Resultat før skat

-44.056

Skat af årets resultat

9.691

Årets resultat

-34.365

BALANCEREGNSKAB

2022-12
Valutakode

DKK

Goodwill

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

Grunde og bygninger

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

Kapitalandele

0

Langfristede tilgodehavender

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

258

Finansielle anlægsaktiver i alt

258

Anlægsaktiver i alt

258

Varebeholdninger

2.172

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

60.853

Tilgodehavender hos nærtstående parter

158.592

Andre tilgodehavender

17.088

Værdipapirer

0

Likvide midler

163

Omsætningsaktiver i alt

238.868

Status balance

239.125

Selskabskapital

400

Overført resultat

15.635

Udbytte

0

Øvrige reserver

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

16.035

Minoritetsinteressernes andel

0

Egenkapital i alt

16.035

Udskudt skat

0

Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

Langfristet gæld til banker

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

Anden langfristet gæld

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

Langfristet gæld i alt

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

18.396

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

Kortfristet gæld til banker

35.935

Selskabsskat

0

Varekreditorer

42.819

Anden gæld

125.941

Kortfristet gæld i alt

223.090

Passiver i alt

239.125

ANDET

2022-12
Antal ansatte

17

Hent gratis årsrapporter

Hessel Trucks A/S

CVR-nr 42824909

Årsrapport 06.11.2021 (PDF)

Periode: 06.11.2021 - 31.12.2022

Kreditrapport

Hessel Trucks A/S

CVR-nr: 42824909

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Hessel Trucks A/S

CVR-nr: 42824909

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger