Proff
Proff
Annonce
Annonce

Hamsto ApS

CVR-nr39409372
AdresseBygstubben 5, 2950 Vedbæk

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.03.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

43

-884

-233

-318

-387

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

-297

-297

-297

-297

-269

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-254

-1.180

-529

-614

-656

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-6

-2

0

0

-1

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-6

-2

0

0

-1

Ordinært resultat

-260

-1.182

-529

-614

-657

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-260

-1.182

-529

-614

-657

Skat af årets resultat

57

260

116

35

-237

Årets resultat

-203

-922

-413

-579

-894

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

27

324

621

917

1.077

Immaterielle anlægsaktiver i alt

27

324

621

917

1.077

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

27

324

621

917

1.077

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

25

25

25

25

25

Andre tilgodehavender

232

175

12

31

96

Værdipapirer

40

40

0

0

0

Likvide midler

-1

11

162

191

229

Omsætningsaktiver i alt

296

251

199

247

350

Status balance

324

575

819

1.164

1.426

Selskabskapital

75

75

75

75

75

Overført resultat

-3.727

-3.524

-2.601

-2.189

-1.733

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

715

715

715

715

840

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

-2.936

-2.733

-1.811

-1.398

-819

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

-2.936

-2.733

-1.811

-1.398

-819

Udskudt skat

0

0

0

202

237

Hensættelse--

85

202

237

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

185

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

3.206

3.206

0

0

0

Langfristet gæld i alt

3.206

3.206

185

202

237

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

1

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

41

101

2.360

2.360

2.008

Anden gæld

12

0

0

0

0

Kortfristet gæld i alt

53

101

2.360

2.360

2.008

Passiver i alt

324

575

819

1.164

1.426

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

Hamsto ApS

CVR-nr 39409372

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.03.2018 (PDF)

Periode: 01.03.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Hamsto ApS

CVR-nr: 39409372

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Hamsto ApS

CVR-nr: 39409372

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger