Proff
Proff
Annonce

Halgaard Udvikling ApS

CVR-nr42921319
AdresseDellerupvej 3, 7500 Holstebro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-06
Startdato

01.07.2022

20.12.2021

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-06
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste550
Personaleomkostninger00
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger-798-78
Primært resultat-743-78
Finansielle indtægter00
Finansielle udgifter-3.849-345
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-170
Finansielle poster netto-3.865-345
Ordinært resultat-4.608-424
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat-4.608-424
Skat af årets resultat1.01093
Årets resultat-3.598-331

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-06
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt00
Kapitalandele1830
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt1830
Anlægsaktiver i alt1830
Varebeholdninger77.1425.226
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser610
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender4.021320
Værdipapirer00
Likvide midler0196
Omsætningsaktiver i alt81.2255.743
Status balance81.4085.743
Selskabskapital100100
Overført resultat-3.929-331
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-3.829-231
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt-3.829-231
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter82.5020
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt82.5020
Kortfristet gæld til nærtstående parter65.460
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker50
Selskabsskat00
Varekreditorer2.724513
Anden gæld00
Kortfristet gæld i alt2.7355.973
Passiver i alt81.4085.743

ANDET

2023-062022-06
Antal ansatte--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Halgaard Udvikling ApS

CVR-nr 42921319

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 20.12.2021 (PDF)

Periode: 20.12.2021 - 30.06.2022

Kreditrapport

Halgaard Udvikling ApS

CVR-nr: 42921319

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Halgaard Udvikling ApS

CVR-nr: 42921319

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger