Proff
Proff
Annonce
Annonce

HAFNIA REJSER HOLBÆK ApS

CVR-nr19043401
AdresseK.P.Danøsvej 2, 4300 Holbæk

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdato

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2017

Sluttdato

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

RESULTATREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

-
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

1.621

570

2.938

2.809

2.591

Personaleomkostninger

-1.552

-1.405

-2.617

-2.536

-2.753

Afskrivninger

-578

-577

-575

-570

-619

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

3.372

Primært resultat

-509

-1.412

-254

-297

-781

Finansielle indtægter

1

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-47

-71

-71

-104

-191

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

-
Finansielle poster netto

-46

-71

-71

-104

-191

Ordinært resultat

-556

-1.482

-325

-401

-972

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

-
Resultat før skat

-556

-1.482

-325

-401

-972

Skat af årets resultat

122

326

71

80

187

Årets resultat

-433

-1.156

-254

-321

-785

BALANCEREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK
Goodwill

0

0

0

0

-
Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

-
Grunde og bygninger

0

0

0

0

-
Andre anlæg og driftsmidler

3.330

3.908

4.469

5.044

3.296

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Materielle anlægsaktiver i alt

3.330

3.908

4.469

5.044

3.296

Kapitalandele

0

0

0

0

-
Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

38

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

37

0

-
Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

37

0

38

Anlægsaktiver i alt

3.330

3.908

4.506

5.044

3.334

Varebeholdninger

0

0

0

0

-
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

167

0

379

236

248

Tilgodehavender hos nærtstående parter

342

73

19

160

72

Andre tilgodehavender

332

812

199

142

301

Værdipapirer

0

0

0

0

-
Likvide midler

585

676

472

764

1.247

Omsætningsaktiver i alt

1.426

1.562

1.069

1.301

1.900

Status balance

4.756

5.470

5.574

6.345

5.234

Selskabskapital

202

202

202

202

202

Overført resultat

522

955

112

366

687

Udbytte

0

0

0

0

-
Øvrige reserver

0

0

0

0

-
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

724

1.157

314

568

889

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

-
Egenkapital i alt

724

1.157

314

568

889

Udskudt skat

0

0

42

0

116

Hensættelse

77

58

42

28

116

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

-
Anden langfristet gæld

2.534

3.074

3.616

4.266

-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

-
Langfristet gæld i alt

2.534

3.074

3.616

4.266

2.765

Kortfristet gæld til nærtstående parter

28

5

61

44

22

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

-
Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

-
Selskabsskat

0

0

0

5

-
Varekreditorer

324

151

239

151

227

Anden gæld

1.068

1.024

1.302

1.922

750

Kortfristet gæld i alt

1.420

1.180

1.602

1.483

1.464

Passiver i alt

4.756

5.470

5.574

6.345

5.234

ANDET

2021-122020-122019-122018-122017-12
Antal ansatte

4

4

6

7

7

Hent gratis årsrapporter

HAFNIA REJSER HOLBÆK ApS

CVR-nr 19043401

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

HAFNIA REJSER HOLBÆK ApS

CVR-nr: 19043401

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

HAFNIA REJSER HOLBÆK ApS

CVR-nr: 19043401

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger