Proff
Proff
Annonce
Annonce

Fonden til Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland - FIERS

CVR-nr36781858
AdresseStrandboulevarden 64, 4800 Nykøbing F

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug

0

0

0

Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste

3.747

5.899

6.901

Personaleomkostninger

-3.624

-5.776

-6.242

Afskrivninger

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

Primært resultat

123

124

659

Finansielle indtægter

0

0

0

Finansielle udgifter

-49

-54

-34

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

Finansielle poster netto

-49

-54

-34

Ordinært resultat

74

69

624

Ekstraordinære poster

0

0

0

Resultat før skat

74

69

624

Skat af årets resultat

-16

-16

-109

Årets resultat

58

53

516

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

0

0

0

Varebeholdninger

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

603

1.374

668

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

Andre tilgodehavender

1.294

5.405

753

Værdipapirer

0

0

0

Likvide midler

7.612

3.592

6.666

Omsætningsaktiver i alt

9.508

10.372

8.088

Status balance

9.508

10.372

8.088

Selskabskapital

1.000

1.000

1.000

Overført resultat

1.601

1.543

1.490

Udbytte

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

2.601

2.543

2.490

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

Egenkapital i alt

2.601

2.543

2.490

Udskudt skat

0

0

0

Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

474

584

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

474

584

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

2

0

0

Selskabsskat

0

0

57

Varekreditorer

530

510

1.083

Anden gæld

6.375

6.845

3.875

Kortfristet gæld i alt

6.908

7.355

5.014

Passiver i alt

9.508

10.372

8.088

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte

4

7

7

Hent gratis årsrapporter

Fonden til Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland - FIERS

CVR-nr 36781858

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

Fonden til Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland - FIERS

CVR-nr: 36781858

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Fonden til Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland - FIERS

CVR-nr: 36781858

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger