Proff
Proff
Annonce
Annonce

Ejendomsselskabet Holsteinsgade K/S

CVR-nr42439436
AdresseJyllandsvej 4, 7330 Brande

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

02.06.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug

0

0

Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste

-38

-9

Personaleomkostninger

0

0

Afskrivninger

-11

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

Primært resultat

-49

-9

Finansielle indtægter

0

0

Finansielle udgifter

-265

-8

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

Finansielle poster netto

-265

-8

Ordinært resultat

-314

-17

Ekstraordinære poster

0

0

Resultat før skat

-314

-17

Skat af årets resultat

0

0

Årets resultat

-314

-17

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
Valutakode

DKK

DKK

Goodwill

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

Grunde og bygninger

13.408

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

13.408

0

Kapitalandele

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

Anlægsaktiver i alt

13.408

0

Varebeholdninger

0

3.094

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

Andre tilgodehavender

0

200

Værdipapirer

0

0

Likvide midler

1

1

Omsætningsaktiver i alt

1

3.295

Status balance

13.408

3.295

Selskabskapital

10

10

Overført resultat

-331

-17

Udbytte

0

0

Øvrige reserver

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

-321

-7

Minoritetsinteressernes andel

0

0

Egenkapital i alt

-321

-7

Udskudt skat

0

0

Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

13.729

3.302

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

Selskabsskat

0

0

Varekreditorer

0

0

Anden gæld

0

0

Kortfristet gæld i alt

13.729

3.302

Passiver i alt

13.408

3.295

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte--

Hent gratis årsrapporter

Ejendomsselskabet Holsteinsgade K/S

CVR-nr 42439436

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 02.06.2021 (PDF)

Periode: 02.06.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

Ejendomsselskabet Holsteinsgade K/S

CVR-nr: 42439436

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Ejendomsselskabet Holsteinsgade K/S

CVR-nr: 42439436

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger