Proff
Proff
Annonce
Annonce

ECCO (DANMARK) A/S

CVR-nr25441877
AdresseØstergade 55, 1100 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

52.514

0

43.378

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

82.453

61.290

57.860

50.452

49.751

Personaleomkostninger

-43.786

-31.757

-35.251

-27.833

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

-76.630

-6.164

-62.167

-3.993

-46.241

Primært resultat

5.997

2.612

-4.307

1.905

3.510

Finansielle indtægter

438

13

27

0

0

Finansielle udgifter

-264

-990

-874

-1.176

-1.106

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

174

-977

-847

-1.176

-1.106

Ordinært resultat

5.997

1.635

-5.154

1.905

2.404

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

5.997

1.635

-5.154

1.905

2.404

Skat af årets resultat

-1.356

-447

1.091

-389

-554

Årets resultat

4.641

1.188

-4.063

1.516

1.850

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

858

150

615

Immaterielle anlægsaktiver i alt

443

648

1

150

615

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

2.087

2.347

0

0

1.680

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

2.087

2.347

3.814

953

1.680

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

2.531

2.995

4.672

1.103

2.295

Varebeholdninger

20.262

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

16.719

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

126.292

8.936

7.086

6.117

9.751

Andre tilgodehavender

7.693

5.706

7.197

5.160

5.936

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

5.751

1.601

1.398

1.057

1.837

Omsætningsaktiver i alt

179.700

42.871

47.278

32.139

39.498

Status balance

182.231

45.866

51.950

33.242

41.793

Selskabskapital

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Overført resultat

18.511

2.319

12.682

16.745

15.229

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

12.682

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

19.510

16.001

13.682

17.745

16.229

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

19.510

16.001

13.682

17.745

16.229

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

155.325

23.107

25.706

7.099

15.508

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

3.267

0

0

0

0

Selskabsskat

1.250

0

0

0

0

Varekreditorer

0

0

2.068

780

2.845

Anden gæld

2.878

6.757

10.495

7.618

7.211

Kortfristet gæld i alt

162.720

29.865

38.269

15.497

25.564

Passiver i alt

182.231

45.866

51.950

33.242

41.793

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

104

94

103

74

73

Hent gratis årsrapporter

ECCO (DANMARK) A/S

CVR-nr 25441877

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ECCO (DANMARK) A/S

CVR-nr: 25441877

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

ECCO (DANMARK) A/S

CVR-nr: 25441877

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger